Obec Nižbor
ObecNižbor

Řád veřejného pohřebiště


Zastupitelstvo Obce Nižbor jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště ) podle § 16 odst.1 zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.(dále jen zákon) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).


I.
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve Stradonicích (p. č. 485/1 k. ú. Stradonice).


II.
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:
leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec ………………………….7:00 - 18.00 hod.
duben, květen, červen, červenec, srpen, září ………………………….7:00 - 20:00 hod.

 

III.
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se chovat odpovídajícím způsobem vzhledem k pietě místa. Je zakázáno chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo určené nádoby .
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze během provozní doby , která je stanovena v článku II. tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
7. Přístup na pohřebiště nebo na jeho určitou část může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, exhumace, atd.) na vymezenou dobu zakázat.
8. Ukládání nádob, nářadí či jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studně. Tato voda je určena k provozním účelům a na zalévání zeleně. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a do příslušných nádob.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších přepisů).
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádějí oprávnění pracovníci provozovatele pohřebiště.


IV.
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a. pronájem hrobových míst
b. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
c. správu a údržbu pohřebiště včetně péče o zeleň na pohřebišti
d. zajišťování likvidace odpadů z pohřebiště
e. výkopové práce, související s pohřbením a exhumací
f. pohřbívání
g. provádění exhumací


V.
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
a. předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
b. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku VIII.
c. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.


VI.
Ukládání lidských pozůstatků, zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba, která má souhlas provozovatele pohřebiště. To samé platí i v případě exhumace .
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0.85 m a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých budou umístěny poloviční zinkové vložky, nebo mohou být použity rakve kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem hygienika.


VII.
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí nejméně 12 let.


VIII.
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
a. základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm;
b. základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.;
c. vlastní náhrobek a rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny;
d. přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
a. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm)
b. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
c. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů
d. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že dno bude vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
e. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
f. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
g. Kovové prvky v hrobce ( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
h. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví)
i. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován
j. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
k. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na m2
l. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :
a. Dobu výstavby hrobky
b. Zabezpečení místa z hlediska bezpečnosti návštěvníků hřbitova
c. Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
d. Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
e. Podmínky používání komunikací pohřebiště

4. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem pohřebiště.
5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
6. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.


IX.
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích


X.
Účinnost
Tento řád byl schválen dne 27. 5. 2002 usnesením č. 2/2002, účinnosti nabývá dne 26. 7. 2002. Současně pozbývá platnosti hřbitovní řád schválený dne 17. 12. 1992.Kateřina Zusková, v. r.
starostka

 

Zdeněk Sevald, v. r.
místostarosta

Nižborský list

Nižborský list

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

GOobec mapový portál

mapové podklady a dokumenty území obce

GOobec mapový portál

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31